Garantijas noteikumi

SIA „Prolux”, Smiltnieku iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, e-pasts: prolux@prolux.lv 

Pārdevēja atbildība un garantijas noteikumi profesionālajai tehnikai, turpmāk tekstā Garantija

Iekārtas, kuras SIA “Prolux” (turpmāk – Pārdevējs) izplata Latvijā, atbilst ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Klientam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam, ja no Pārdevēja iegādātai precei ir bojājumi, kuru cēlonis ir pieļauta kļūda ražošanas procesā rūpnīcā, un Pārdevējs likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs radušos defektu novēršanā (turpmāk tekstā – Garantijas remonts). Garantijas termiņš Pārdevēja (vai tās autorizēta pārstāvja) pārdotajai profesionālajai tehnikai, tiek noteikts 12 (divpadsmit) mēneši vai pagarināts garantijas termiņš, ja par to ir noslēgta atsevišķa vienošanās. Detaļām vai preču rezerves daļām tiek noteikts 3 (trīs) mēnešu garantijas termiņš, ja nav norādīts cits garantijas termiņš. 

Garantijas remonts ietver preces konstrukcijas, ražošanas un detaļu defektu atklāšanu un novēršanu. Garantija attiecas uz precēm, kuras lieto saskaņā ar to lietošanas norādījumiem. Garantijas remontu drīkst veikt tikai ražotāja autorizēts apkopes meistars. Garantijas remonts ir bezmaksas. Garantijas remonta gaitā pret jaunām apmainītas bojātās detaļas un mezgli tiek automātiski nodoti Pārdevēja īpašumā. 

Pārdevējam nav pienākuma veikt Garantijas remontu gadījumos (respektīvi, ja ir konstatēts vai iestājies kaut vai viens no zemāk minētajiem apstākļiem, tad Garantijas remonta noteikumi nav piemērojami un Garantijas termiņš neatjaunojami beidzās): 

 • kad bojājumi ir nodarīti transportēšanas laikā, ja to nav veicis Pārdevējs;
 • ja precei ir noņemta, bojāta, vai skaidri nenolasāma preces identifikācijas zīme ar norādītu preces
 • sērijas un produkta numuru;
 • ja precei ir noņemta vai bojāta drošības uzlīme;
 • ja bojājumi radušies nepareizas uzstādīšanas, ko veikušas trešās personas, rezultātā;
 • ja preci ir remontējusi (vai jebkādā veidā citādi iejaukusies preces konstrukcijā,
  programmnodrošinājumā utt.) ražotāja neautorizēta persona;
 • ja prece lietota ar nenoņemtiem transportēšanas stiprinājumiem vai elementiem;
  kad bojājumi ir radušies preci lietojot nepiemērotas apkārtējās vides apstākļos (neatbilstoša
  temperatūra, mitrums);
 • kad bojājumi ir radušies neatbilstošu vai nekvalitatīvu materiālu (ūdens, tīrīšanas un mazgāšanas
  līdzekļi) izmantošanas rezultātā;
 • kad bojājumi ir radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu, tai skaitā sprieguma maiņas elektrības
  tīklā, negaisa, ugunsgrēka, grauzēju un tml. izraisītu īssavienojumu vai bojājumu dēļ;
 • ja prece ekspluatēta ar atvienotu iekārtas drošības sistēmu;
 • ja tiek turpināts ekspluatēt preci, nenovēršot bojājumu;
 • kad bojājumi ir radušies preces dabiskas nolietošanās rezultātā;
 • kad netiek ievēroti preces regulārās apkopes nosacījumi;
 • kad bojājumi ir radušies nepareizas uzstādīšanas vai labošanas darbu rezultātā, ja preces
  izgatavotāja oriģinālās rezerves daļas ir aizstātas ar preces izgatavotāja neapstiprinātām rezerves
  daļām;
 • ja bojājumi ir radušies preces mehānisko, termisko un tiem līdzīgu apstākļu iedarbības rezultātā
  (izņemot to mehānisko un termisko iedarbību, kas saprātīgi izriet no preces izmantošanas saskaņā
  ar tās lietošanas instrukciju);
 • kad prece tiek lietota neievērojot tās lietošanas instrukciju;
 • ja prece ir pārdota izvešanai ārpus Latvijas;
 • kad bojājumi ir radušies, iestājoties force majeure apstākļiem.
 

Preces uzstādīšana, tās regulāra apkope un tīrīšana, piederumu vai detaļu – filtru, blīvslēgu, spuldžu, drošinātāju, sildelementu, akumulatoru, ar roku kustināmu plastmasu detaļu, siksnu un citu detaļu tīrīšana vai nomaiņa, kuru nolietošanās ir normāla parādība, neietilpst garantijas remontā un ir maksas pakalpojums. 

Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar preces lietošanas instrukciju pirms preces lietošanas. Garantija neietver lietotāja apmācīšanu lietot preci, kā arī remontu, kuru jāveic, lietotājam nepareizi izprotot lietošanas pamācību. Preces remonts un apkopes meistara izsaukums šādos gadījumos ir maksas pakalpojums. 

Par garantijas laikā konstatētu bojājumu nekavējoties jāinformē Pārdevējs, tel.: 67701795, 29231776, e-pasts: prolux@prolux.lv. Informējot par preces bojājumu pa tālruni vai e-pastā nepieciešams norādīt ražotāju, modeli, ražojuma numuru (produkta numuru), sērijas numuru (nolasāms no etiķetes). Ja iespējams, aprakstiet bojājumu un apstākļus, kādos tas radies. Lai saņemtu garantijas remontu, nepieciešams uzrādīt servisa personālam iegādi apliecinošu dokumentu. 

Pēc bojājuma pieteikšanas preces lietotājam ir pienākums rīkoties stingri saskaņā ar Pārdevēja norādījumiem (kā arī nodrošināt Pārdevēja norādījumu ievērošanu), tai skaitā arī pēc attiecīga Pārdevēja paziņojuma nogādāt preci Pārdevēja servisa centrā Smiltnieku ielā 2, Mārupē. 

Pārdevējs nav atbildīgs par Garantijas nosacījumu neizpildīšanu un ar to saistītiem zaudējumiem gadījumos, ja savlaicīgi netika nodrošināta piekļūšana nepieciešamām telpām vai iekārtām, vai Pārdevējam laikus nav paziņots par bojājumiem, vai nav ievēroti Pārdevēja norādījumi pēc bojājuma pieteikšanas. 

Pārdevējs ir ražotāju autorizēts, lai nodrošinātu specializētu detaļu un pakalpojumu sniegšanu, kas jūsu preču modelim var būt nepieciešams. Ražotājs iesaka izvēlēties labāko iespējamo preču labas kalpošanas modeli, noslēdzot Servisa Līgumu ar autorizētu servisa pakalpojumu sniedzēju, un mēs garantējam būt kopā ar jums un jūsu preci, kamēr vien jūs paši esiet atbildīgi attiecībā uz to. Mēs rūpējamies, lai iekārtas un sniegtie pakalpojumi kļūtu par sakārtotas vides sastāvdaļu. 

Šie noteikumi neierobežo imperatīvajās tiesību normās noteiktās klienta tiesības. 

Prolux, SIA
VRN: LV40003471371
Adrese: Smiltnieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167