Privātuma politika

SIA “Prolux” privātuma politika

Šīs SIA “Prolux” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, kā arī personas datu apstrādes laikā.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Prolux”, reģistrācijas numurs: 40003471371, adrese: Smiltnieku iela 2, Mārupe, LV-2167, Latvija. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: +371 27806777, epasts: prolux@prolux.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA “Prolux” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • potenciālo darbinieku atlasei, saņemot CV un pieteikumu (likumīgas biznesa intereses, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • ērtai preču un pakalpojumu aprites nodrošināšanai, sadarbības organizēšanai, apkalpošanas servisa pilnveidošanai (likumīgas biznesa intereses, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • ātras un kvalitatīvas komunikācijas nodrošināšanai, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem (likumīgas biznesa intereses, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • analītisku un tirgus pētījumu veikšanai par mūsu interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (likumīgas biznesa intereses, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • drošības un drošuma nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu (likumīgas biznesa intereses).
Datu apstrādes juridiskais pamats

Pretendenta personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz SIA “Prolux” attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums).

Saņemot pretendenta pieteikumu, SIA “Prolux” rodas tiesiskas intereses apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisko norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisko norisi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Telefonsarunu ieraksti tiek veikti kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

– Jūs

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kurus jūs sniedzat mums, pirms mēs nodrošinām pakalpojumu.

Kam mēs nododam jūsu personas datus?

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas ir: 

Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kā tiek aizsargāta jūsu informācija?

Pārzinis veic visus saprātīgos atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuri nepieciešami, lai saistībā ar pārziņa veikto personas datu apstrādi nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti, privātumu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pārzinis piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu. Lietotāja personas dati tiek izpausti tikai tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem lietotājam (datu subjektam) ir šādas tiesības:

 • piekļuves tiesības – lietotājam ir tiesības saņemt no pārziņa informāciju par (i) lietotāja personas datiem, kurus pārzinis apstrādā, un to kategorijām; (ii) lietotāja personas datu ieguves avotu (ja tādi tiek izmantoti un normatīvie akti atļauj to izpaust); (iii) datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas lietotāja personas datos; (iv) mērķiem, kuru sasniegšanai tiek veikta lietotāja personas datu apstrāde; (v) personām, kurām lietotāja personas dati ir nodoti; (vi) lietotāja personas datu glabāšanas laikposmu; (vii) to, vai personas dati tiek apstrādi automatizēti; un (viii) citu informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Lietotājam izmantojot šajā punktā minētās tiesības, pārzinis ir tiesīgs pieprasīt lietotājam veikt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz tā administratīvajām izmaksām;
 • tiesības labot – lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai tā personas dati tiktu laboti vai papildināti gadījumā, ja tie ir neprecīzi;
 • tiesības uz dzēšanu jeb tiesības “tikt aizmirstam” – lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu lietotāja personas datus, ja (i) tie vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika iegūti vai apstrādāti, (ii) lietotājs iebilst pret to apstrādi; vai (iii) tie ir apstrādāti nelikumīgi. Ja lietotājs izmanto savas šajā punktā minētās tiesības, pārzinis ir tiesīgs turpināt lietotāja personas datu apstrādi, lai pārzinis varētu īstenot vai aizstāvēt tā likumīgās intereses un tiesības;
 • tiesības ierobežot apstrādi – lietotājam ir tiesības ierobežot tā personas datu apstrādi, ja (i) tie ir neprecīzi, novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajiem datu apstrādes mērķiem; (ii) tie nav nepieciešami pārzinim datu apstrādei, bet ir nepieciešami, lai lietotājs varētu celt, īstenot vai aizstāvēt viņa likumīgās prasības; vai (iii) lietotājs, izmantojot tā tiesības, ir iebildis pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Ja lietotājs izmanto savas šajā punktā minētās tiesības, pārzinis ir tiesīgs turpināt lietotāja personas datu apstrādi, lai pārzinis varētu īstenot vai aizstāvēt tā likumīgās intereses vai tiesības vai lai aizsargātu citas personas likumiskās intereses un tiesības;
 • tiesības iebilst – lietotājam ir tiesības iebilst pret tā personas datu apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • tiesības atteikties – atteikties no ziņu saņemšanas par vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, mārketinga pasākumiem, kampaņām un jaunumiem;
 • tiesības iesniegt sūdzību – lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par pārziņa veikto personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tai skaitā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijas Republikā). Pārzinis lūdz lietotāju pirms vēršanās ar sūdzību Datu valsts inspekcijā vispirms vērsties ar to pie pārziņa.
 

Ja lietotājs vēlas izmantot kādu vai vairākas no iepriekš minētajām datu subjekta tiesībām, lietotājs iesniedz pārzinim rakstveida pieprasījumu, to nosūtot uz pārziņa (i) e-pasta adresi: prolux@prolux.lv vai (ii) juridisko adresi: Smiltnieku iela 2, Mārupe, LV-2167, Latvija. Pārzinis nosūta atbildi uz lietotāja iesniegumu tādā veidā, kādā lietotājs to iesniedza pārzinim, ja vien lietotājs nepieprasa citādi.

Iesniedzot iesniegumu, lietotājs nodrošina, ka pārzinis ir spējīgs to identificēt kā konkrētu datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu. Lietotāja iesniegumus pārzinis izskata bez maksas un bez nepamatotas kavēšanās viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ņemot vērā lietotāja informācijas pieprasījuma sarežģītību, pārzinis ir tiesīgs pagarināt iepriekš minēto termiņu par diviem mēnešiem, par to rakstveidā informējot lietotāju.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pasta ziņojumu uz: prolux@prolux.lv.

 

Kontakti

Prolux, SIA
VRN: LV40003471371
Adrese: Smiltnieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

riki.png

Virtuves iekārtas

Endijs Baņģis
+371 22044633
Endijs.Bangis@prolux.lv

virtuve.png

Virtuves iekārtas

Svetlana Riškova
+371 26668750
Svetlana.Riskova@prolux.lv

mazgasana

Veļas magāšanas iekārtas

Edgars Šubrovskis
+371 26128214
Edgars.Subrovskis@prolux.lv

medical

Medicīnas iekārtas:

Edgars Šubrovskis
+371 26128214
Edgars.Subrovskis@prolux.lv

miniseifi

Minibāri un seifi

Edgars Šubrovskis
+371 26128214
Edgars.Subrovskis@prolux.lv

rezerves-dalas

Rezerves daļas

Andris Bodnieks
+371 25736969
Andris.Bodnieks@prolux.lv